Kravspesifikasjon for prosjektering av pumpestasjoner vann - Teknisk drift v. 1.7

Logo_RK.png

 

Eier Re-leder Teknisk Drift, Elin Rønningen Hekne
Avdeling Vannverk renseanlegg

 


1 Forord

Teknisk drift har ansvar for utbygging av kommunaltekniske anlegg som blant annet omfatter pumpestasjoner vann. Retningslinjene skal være et hjelpemiddel for å ivareta kvalitet og pris på det ferdige produkt, samt forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) for driftspersonell, tekniske funksjoner og en optimal anbudsbeskrivelse. Viser til Ringsaker kommunes VA-norm.

 2 Generelt

 1. Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og krever i den forbindelse også avklaring mht plangrunnlaget. De prosjekterende og utførende er ansvarlig for at relevante krav i teknisk forskrift er ivaretatt i tiltaket. En viser særlig til krav i forskriftenes kapittel 7, 9, 10, 14 og 15.»
 2. Valg mellom prefabrikkert og plassbygd pumpestasjon vann avgjøres i samråd med driftsansvarlige. Bestemmende for dette valget er størrelse på overbygg, pumpekapasitet, rør- og elektroinstallasjoner. Pumpestasjonen skal være sikret mot oppdrift og dimensjonert etter lokale forhold.
 3. Når alle installasjoner i stasjonens overbygg er bestemt skal arrangementstegninger som viser friareal godkjennes av driftsansvarlig for vannverk/renseanlegg før byggestart. Oppfylling av avstandskrav vises i 3D-tegninger

 

3 Bygg

 

Underbygg (kum) for tilkobling til ledningsnett:

 1. Utføring (GUP/betong) er avhengig av størrelse på stasjonen. Dette avgjøres i det enkelte tilfelle. Behov for underbygg avgjøres i det enkelte tilfelle
 2. Underbygget skal ha 110 mm stuss for drenering/utløp (lekkasjer, spyling, avløp fra vask/sluk)
 3. Røropplegget skal ha bypass mellom sug- og trykkside.
 4. Underbygget skal ha fastmontert stige. Stigen plasseres slik at den ikke er til hinder for rørarrangementet. For å lette opp- og nedstigning skal det monteres håndbøyle på vegg, alternativt at leideren har teleskopforlenger.
 5. Underbygget skal ha diameter på minimum 2,0 meter.
 6. For GUP kummer skal øverste del av kummen (minimum 1,0 meter) være isolert. Det benyttes 50 mm polyuretan som over støpes med GUP. Kummer i betong skal utføres med markisolasjon.
 7. Tykkelse på markisolasjon skal være på minimum 120 mm og dekke 1800 mm. ut fra vegg. Kum skal isoleres utvendig ned til frostfri dybde.

 

For trykkøkere med mellombasseng.

Bygget skal bestå av teknisk rom med et basseng i bakkant. Vannmengde i bassenget skal være min. 20m3.  Bassenget skal ha fall i hele gulvet mot tapperør.  Dersom det lages betongtrapp skal den epoxymales. Trappa skal være sklisikker. 

Adkomst til bassengkammer skal skje via en sjøvannsbestandig manneluke med lysåpning min. 900x900mm, i dekket over bassenget, fra det tekniske rommet i trykkøkeren. Det må påses at det er tilstrekkelig høyde over manneluka slik at tilkomsten til bassenget er enkel.  Det skal monteres stige i rustfritt stål i bassenget med adkomst fra manneluka i dekket over bassenget.

Det skal etableres rekkverk der det er behov for det.  Rekkverket skal være av slik kvalitet at det kan stå i våtrom.

Vegger og bunnplate i basseng skal være 300mm tykke.  Forskaling av bassengvegger skal være av så god kvalitet at det oppnås glatte overflater.  Overflatene skal i størst mulig grad være porefrie.  Veggene støpes i lag med maks. høyde 0,35m.  Det vibreres for hvert lag, og ned i laget under.  Maks opphold mellom to støpelag er en time, og støpehastigheten skal ikke overstige 0,7m pr. time. 

Bassengkonstruksjonen skal holdes våt i minst fire uker etter støp. Bruk av membranherder tillates kun på tørre konstruksjoner eller ved frost.

Det skal benyttes waterstopp i støpeskjøter i bassenget, og støpeskjøtene skal utføres med fortanning.

Det skal benyttes staghylser i stål tilpasset vanntette konstruksjoner. Staghylsene skal stå igjen i konstruksjonen.

Alle komponenter i kontakt med drikkevann skal være akseptert for slik bruk.

Bassenget skal være dimensjonert for både maks. innvendig vanntrykk uten tilbakefylling, og evt. utvendig tilbakefylling uten vann i bassenget.  Bassenget skal utføres som vanntett konstruksjon, og skal trykktestes før evt. tilbakefylling rundt bassenget.  Entreprenøren har ansvar for at kravene til tetthet er tilfredsstilt, og at evt. lekkasjer blir utbedret.

 

Tak:

 

 1. Bæresystem dimensjoneres ut fra belastning (løfteutstyr, snøbelastning etc.), byggets form og stedlige forhold.
 2. Shingel, tretak eller takstein brukes til taktekking, alternativt vurderes dette ut fra stedlige forhold.
 3. Isolasjon utføres i samsvar med gjeldene TEK.
 4. Innvendig kledning skal være vaskbar og vannavstøtende i ral 9010. Den må tåle spyling. Alt listverk skal være lakkert.
 5. Det skal benyttes saltak dersom annet ikke er spesifisert i konkurransegrunnlaget.

 

Vegger:

   

 1. Bæresystem dimensjoneres ut fra belastning (løfteutstyr, snø belastning etc.), byggets form og stedlige forhold. 
 2. Som utvendig kledning velges tømmermannspanel ferdig Grunnet og med to strøk beis.
 3. Isolasjon utføres i samsvar med «Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk» (gjeldene TEK).
 4. Innvendig kledning skal være våtroms panel eller tilsvarende. Veggfargen skal være i ral 9010 utførelse.
 5. Døren skal plasseres på byggets gavlvegg som er vendt mot adkomst/parkering. Dør skal være utført i galvanisert stål, lysåpning på min. 1400 x 2000 mm, etter at dør er montert. Lysåpning i dør må være tilstrekkelig til at alt utstyr som er i stasjonen lar seg transportere ut av bygget. Det er tilbyders ansvar å levere dør med tilstrekkelig lysåpning. Dør skal tilfredsstille minimum sikkerhetsklasse 3 ihht. NS-1627.
 6. I forhold til forventet snømengde må det gjøres stedlig vurdering av avstand terreng til terskel inngangsdør.
 7. Behov for vinduer  er gitt i konkurransegrunnlaget. Vinduer skal ha innbruddsklasse/RC 2 ihht NS-EN 1627.
 8. Pumpestasjonen må tilfredsstille krav til støy i gjeldende forurensningsforskrift  
 9. Dør skal ha sikkerhetsklasse NS-EN 1627, innbruddklasse/RC 2.

Utvendige ståldører med motorlås:

 • Klargjort for adgangskontroll med kabel i dørblad og sidefelt med karmoverføring som rekker 5 meter over karm, gjelder både dørblad og sidefelt.
 • Leveres uten dørpumpe el. dørautomatikk, men klargjøres for dette hvis behov.
 • Forberedes for sluttstykke EA 342 i sidefelt.
 • Forberedes for motorlås EL 572 i dør.
 • Sikkerhetslåskasse plasseres over hoved lås og det skal brukes ASSA 411 i dør og med tilhørende sluttstykke i sidefelt.
 • Leveres uten sylindere.
 • Eventuelt sidefelt leveres uten panikkbeslag og koordinatorer, men leveres med fastskåte.

 

Gulv:

 1. Bæresystem dimensjoneres ut fra belastning.
 2. Alle gulvflater og fundamenter av betong på gulv skal være epoxybelagt. Alternativt GUP dekke. Øvrige fundamenter skal behandles mot korrosjon. 
 3. Tykkelse på markisolasjon  skal være på minimum 120 mm og dekke  1800 mm. ut fra vegg.
 4. Hengslet nedfelt luke med fallsikringsrist skal plasseres innerst i stasjon. Både fallsikringsrist og luke skal kunne sikres i åpen posisjon. Nedstigningsluker skal ikke etableres rett innenfor inngangsdør.
 5. Gulv skal ha fall mot sluk, i renne langs vegg, minimum 5 mm pr 1000 mm.
 6. Det skal være sklisikring rundt luke og på luker.
 7. Overganger mellom sump, gulv og overbygg skal utføres med god isolering for å unngå kuldebro.
 8. Trekkerør for kabler støpes inn i dekket fram til og gjennom pumpefundamentet for uhindret tilkomst. Rørutstikket koordineres med tilkoblingspunkt på pumpene.

 

Heiseanordning:

 1. Heiseanordning skal dimensjonere for å løfte alt av tyngre utstyr i stasjonen    
 2. Bjelke m/traversløsning og løpekatt plasseres sentrisk over pumper. Uttrekkbar løpekatt bjelke gjennom døråpning benyttes der det er mulig.
 3. Behov for håndkjetting talje eller elektrotalje  er angitt konkurransegrunnlaget.
 4. Talje leveres med kjetting-oppsamler og rustfri kjetting.
 5. Heiseanordningen skal sertifiseres og nødvendig dokumentasjon på sertifiseringspliktig utstyr skal foreligge ved overlevering av stasjonen.

 

Varme og ventilasjon:

 1. Det installeres aksialvifte med hastighetsregulator for tilførsel av friskluft. Plassering av viften på annen vegg enn utelyset for å hindre gjentetting av insekter. Temperaturtransmitter skal ved lav temperatur blokkere vifte og gi alarm til driftssentral. Ved høy temperatur skal viften gi maks kapasitet.
 2. Det skal benyttes elektriske varmeovn(er), ribberørsovn eller vifteovn med IP-klasse minimum 65. Effekten på varmeovnene skal være tilstrekkelig til at ventilasjonsanlegget kan gå på minimumskapasitet. I tillegg skal det være tilstrekkelig effekt til å varme bygget til 18oC uavhengig av utetempersatur.
 3. Det skal leveres luftavfukter (kondensasjons avfukter) med tilstrekkelig kapasitet.

 

Sanitærinstallasjoner og øvrig utstyr:

 1. Rustfri utslagsvask. Speil skal monteres over vask. Avløp fra vask skal føres til bunn underbygg.
 2.  Har stasjonen sluk i gulv skal dette kobles sammen med avløpsledning fra vask.
 3. Røropplegg for sanitærinstallasjoner skal utføres med rustfrie syrefaste rør/rørdeler.
 4. Det skal monteres gjennomstrømmingsvannvarmer for varmtvann.
 5. Reduksjonsventil på vanntilførsel dersom trykker overstiger 6 bar.
 6. Det skal monteres fleksibel spyleslange med nødvendig lengde med tanke på pumpestasjonens størrelse. Slangen skal ha 1 \x{00bd}" strålespiss med kuleventil, stengeventil, koplinger og oppheng. Det er ikke tillat med direkte kobling vann/avløp. 
 7. Såpedispenser, desinfeksjonsmiddel og tørkerullholder leveres av byggherre. Det skal avsettes plass til dette på vegg med vask.
 8. Skrivehylle i vannbestandig materiale med glatt overflate. Hyllen skal ha skuff for oppbevaring av dokumenter, hyllen monteres inntil strømskap.

 

4 Maskinutrustning.

 

Pumper:

 1. Det skal være minimum 2 stk. parallell-koblede pumper, hver med dimensjonerende kapasitet.
 2. Pumpemotorene skal tilfredsstille effektivitetsklasse IE2 eller IE3, i tråd med EUs øko-designdirektiv.
 3. Det skal være minst 1 meter fri plass foran el. skap.  og pumpearrangementets øvrige sider. Mellom pumpene skal det være minimum 50 cm tilgjengelig plass slik at service og vedlikehold kan utføres på en enkel måte og at driften på det andre pumpeaggregatet ikke påvirkes.
 4. Pumpenes hydrauliske (dimensjonerende) kapasitet skal beregnes med et friksjonstap tilsvarende ruhetsfaktor k = 0,4, samt tillagt tap på 1,0 mvs for singulærtap i trykkøkningsstasjonen.
 5. Det skal leveres én frekvensomformer pr. pumpe.
 6. Det skal foretas trykkstøts beregninger for pumpeanlegget. Foreligger ledningsprofil skal denne benyttes, dersom ledningsprofilen ikke er framlagt skal trykkstøts beregninger baseres på en jevnt stigende ledningsprofil.
 7. Behov for trykkstøtsdempende tiltak vurderes i hvert enkelt tiltak.
 8. Det skal dokumenteres at max trykk ikke under noen omstendighet overskrider de nominelle trykk klassene som er benyttet og at differanse mellom max og min trykk er større  enn halve rørets nominelle trykklasse.
 9. Ved særlig kraftige trykkslag skal svinghjul/frekvensomformere eller trykkstøts dempende ventiler benyttes. Det er ikke tillat med undertrykk.
 10. Pumper skal monteres på vibrasjonsdempende materiale slik at ikke vibrasjoner forplanter seg inn i bygningskonstruksjonen.  

 

Ventiler:

 1. Generelt. Ventiler skal være montert slik at de er lett tilgjengelig for betjening og vedlikehold. Det må vurderes bruk av gummikompensator og PZ-stykke for eventuelt å lette montering/demontering og redusere vibrasjoner.
 2. Tilbakeslagsventiler skal ha hurtiglukkende funksjon (type fjærbelastet klaff, dyse/membran eller kule)
 3. Sluseventiler skal være høyrelukkende med nøkkeltopp
 4. Reduksjonsventile, Det skal benyttes sil/steinsfanger foran på reduksjonsventilen
 5. Sikkerhetsventil skal være tilpasset funksjonen i stasjonen
 6. Magnetventiler skal  ha spolespenning skal være 24VDC

 

 Instrumenter:

 1. Generelt. Instrumenter skal ha slik montasje at de er lett tilgjengelige for betjening, avlesing og vedlikehold.
 2. Elektromagnetisk mengdemåler for utgående mengde fra stasjonen. Måleren leveres med flenser og boringer i.h.t. gjeldene ISO standard på området. Mengdemåleren skal leveres som splittet versjon med instrumentdel montert på egen brakett eller i dør på el skap (sendes tavlebygger for innmontering). Instrumentdelen skal ha display for programmering og avlesing av målerverdier. Ved monteringer der målerøret kan utsettes for dykking (montert under dekke etc.) skal koblingshodet fylles med tettemateriale slik at IP68 oppnås. Måleren skal ha passiv puls (1 puls = 1 m3) og momentanverdi (4-20mA = 0-xx m3/h).
 3. Manometer på sug- og trykkside. Manometre skal være væskefylte og monteres med manometerkraner. Måleområde sugeside ÷1,0 bar – xx bar. Måleområde trykkside 0,0 bar – xx bar. Måleområdet angis i konkurransegrunnlaget.
 4. Trykktransmittere på sug- og trykkside. Signalutgang skal være 4-20mA og målområdet 0,0 – xx bar.
 5. Bevegelsessensor for lys. I front på el-skap monteres M-0-A vender for lys.

 

Rørarrangement:

 

 1. Det er leverandørens ansvar å detaljprosjektere og foreta nødvendige styrkemessige beregninger og dimensjoneringer. Alt røropplegg og tilhørende armaturer og instrumenter skal være enkelt å demontere. Monteringen skal være fagmessig utført med rørforbindelser som er tilpasset slik at spenninger ikke oppstår ved montering.
 2. Avgreninger skal utføres med T-rør. Trykkrør skal ha godstykkelser som korresponderer med gjeldende trykklasser.
 3. Det benyttes flenser i normerte trykklasser. Utvendige flenser for underbygg (flenser i jordmasser) skal utføres i materialkvalitet SIS 2333 eller varmgalvanisert stål.
 4. Røropplegg skal være i rustfritt stål SIS 2333 eller tilsvarende.
 5. Alle sveisearbeider på rør skal tilfredsstille NS-EN ISO 9606 og NS-EN ISO 15614. Ved sammenkobling med bruk av buttsveising skal det benyttes personell som er godkjent ihht. NS-EN ISO 9606-4:1999+NA1:2013 til utførelsen. Sveiseprosedyre skal være ihht. NS-EN ISO 15614- 1:2004 Det skal kun benyttes TIG-sveis, fortrinnsvis med Argon som bakgass. 5 % av sveiseskjøtene skal kontrolleres/dokumenteres ved røntgenfoto­grafering. Det kreves minimum karakter 3 uten rotfeil. Utførte sveiser kan bli røntgenkontrollert og utbedringer for mangler er tilbyders ansvar. For hver sveis som underkjennes, kontrolleres to nye sveiser utført av samme person som sveiste den underkjente sveisen. Kontrollen avsluttes når de to siste sveisene godkjennes. All oppretting av underkjente sveiser bekostes av entreprenøren.
 6. Røropplegget skal ha hydraulisk riktig utforming som ivaretar tilstrekkelige rettstrekk i forbindelse med mengdemåler.
 7. Sug- og trykkstokk skal ha 1/2" utlufting (høyeste punkt). Luftepunktet skal ha kuleventil med låsbar spak.
 8. Fra sug- eller trykkstokk (trykket avgjør valget) skal det være \x{00bc}" stuss med låsbar kuleventil for uttak av vannprøve. På kuleventilen monteres 6 mm rustfritt rør for fylling av prøveflaske.

 

Generelt:

 1. Alle installasjoner skal leveres i henhold til lavspentforskrifter og sikkerhetsforskriftene.
 2. Det skal være jordfeilbryter på alle kurser, unntatt der utkobling fører til driftsstans.
 3. Overlastvern og måler skal være installert i el. skap ved leveransen av pumpestasjonen. Type overlastvern avklares  med stedlig energiverk.
 4. Det skal avsettes plass for el-skap med fri plass foran skap på min. 1 meter. Dette gjelder i hele skapbredden.
 5. Ved behov for kabelbruer skal disse gå rett opp til tak og bort til vegg.
 6. I alle 230V anleggs skal det monteres 1 stk. sikring B10-2 for 230V styrestrøm og 1 stk. sikring C10-2 for PLS. I anlegg med 400V IT eller TN strømforsyning skal det benyttes skilletransformator 400/230A felles for begge styrestrøms kurser med foran koblet sikring C16-2.

 

Elektro skap:

 1. Automatikkskap skal leveres ferdig innmontert i overbygg. Gulvskap skal monteres på egen sokkel.
 2. Skap skal være ferdig internt koblet med lys, som slår seg på når døren åpnes, nødvendige rekkeklemmer og nipler.
 3. Det skal ikke være ”løse” nøkler for å åpne el-skap.
 4. Skapet skal være i brennlakkert stål med minimum IP54. Ventilasjon av skap dimensjoneres ut ifra behov fra frekvensomformere og annet utstyr som generer varme.
 5. Det skal avsettes plass for innmontering av PLS for styring og driftsovervåking. Fri plass skal være minimum H = 500 mm B = 600 mm.
 6. Hovedfordeling skal ha kombivern eller overlastvern tilpasset E-verkets oppgitte kortslutningsstrømmer, strømmåler, overspenningsvern, nødvendige startapparater for anlegget, brytere og lamper i henhold til påfølgende beskrivelse og 30 % reserve plass for senere utvidelser.
 7. I skapdør skal det for alle motordrifter monteres en bryter M-0-A, rød lampe for feil, grønn lampe for drift. Alle pumper skal ha analog visning av ampere (fra frekvensomformer). Pumpene skal i tillegg ha temperaturvakt som må resettes lokalt for å gjenoppta drift.
 8. I skapdør skal det for alle styrbare ventiler monteres bryter Åpne-0-Lukke, og lampe for åpen og lampe for lukket. Signallamper i dør skal være basert på kvittering med grensebryter på spjeld. I skapdør skal det for alle motordrifter monteres en bryter M-0-A, rød lampe for feil, grønn lampe for drift. Alle tørroppstilte pumper skal ha temperaturvakt som må resettes lokalt for å gjenoppta drift.
  • På skapdør skal det monteres brytere og lamper i henhold til konkurransegrunnlaget.
  • Det skal legges til rette for at det kan kobles nettbrett eller PC som visningspanel                                                        .     
 9. Alle signaler fra brytere, kvitteringer fra startapparat og vern skal være potensialfrie og enten kobles direkte til PLS eller legges fram til rekkeklemmer for styring/driftsovervåking.
 10. Det skal monteres rekkeklemmer for alle signallamper og endebrytere.
 11. Signaler til sump skal være  4 – 20 mA.
 12. Signalering skal være i henhold til vedlagte IO-liste.
 13. Det skal være en enkel jordet stikkontakt i tavle for tilkobling av PC.

 

Elektroinstallasjon:

 1. Lys: Det skal leveres og monteres vandalsikker led utelampe. I tavlefront monteres M-0-A vender for utelyset der manuell benyttes for å kontrollere lampefunksjon. I auto posisjon styres utelyset fra PLS/SD.
 2. Led-lysarmatur i overbygg og led-lys i underbygg styres av felles lysbryter ved inngang. I overbygg benyttes led-lysarmatur(er), i sump benyttes led lamper med stikk/støpsel. Led lampen skal monteres med hurtig feste for enkel demontering ved lampeskift.
 3. Stikkontakter: I overbygg monteres dobbel stikkontakt 2/16A og teknisk stikk 3/16A. I tillegg kommer enkel 2/16A for gjennomstrømningsvarmer.
 4. Varme: Det skal leveres ribberørsovner eller varmevifte med uavhengig temperaturstyring med termostat. Utgang på PLS skal bryte varme.
 5. Ventilasjon: Det vises til pkt. 4.6. PLS skal styre ventilasjonsviften slik at den blokkeres ved lav temperaturer (frostvakt) og har maks hastighet ved høy temperatur.
 6. Løfteutstyr, talje: Gummikabel og ryttere fra taljemotor til stikkontakt leveres av taljeleverandør. Talje skal ha sikkerhetsbryter. Viser til krav om heiseanordning.

 

Opplegg for drift:

 

Generelt:

 1. Det skal benyttes kabel type PFSK (skjermet kabel) for alle analoge signaler.
 2. Det skal benyttes skjermet kabel for kabler mellom frekvensomformere og motorer.
 3. Alle kabler og komponenter som inngår i de respektive leveranser skal merkes med syrefaste merkeskilt

 

 Automatisering:

Funksjonsbeskrivelse og IO liste utarbeides i samarbeid mellom Ringsaker kommune og aktuelle leverandører som f.eks pumpestasjonsleverandør, maskinleverandør og elektroleverandører

Ringsaker kommune bruker denne i bestilling av styring og fjernovervåkning hos sin automatiseringsleverandør. Det fysiske utstyret sendes tavleleverandør for innmontering i tavle.

 

6 Helse Miljø og Sikkerhet (HMS)

1.      HMS ligger innbakt i kravene under alle punkter i dette dokument. Det er allikevel noen generelle krav som listes opp her:

2.      Stasjonen skal gjennomført merkes etter standard gitt av Norsk vann.

a.      rapport 153/2007 Norm for symboler i driftskontrollsystem for VA-sektoren

b.     rapport 154/2007 Norm for TAG-koding i VA-anlegg

c.      rapport 155/2007 Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter

3.      Det skal monteres selvlysende rømningskilt på innsiden av inngangsdør.

4.      Det skal monteres sikkerhetsventiler på alle trykktanker, dette på luftsiden.

5.      Det skal unngås kanter i skalle/snublehøyde både utvendig og innvendig

6.      Merking av alle trykktanker/trykkluft. Disse skal også være sertifisert. Dette sertifikat skal henge på vegg i stasjon eller tank.

7.      Rørføringer og kabler skal i størst mulig grad legges slik at det ikke er til hinder for fri ferdsel i stasjonen.

8.      Stasjonen skal leveres med utvendig strekkemetallrist slik at snø og søle kan fjernes fra sko

9.      Ved valg av utstyr skal det legges vekt på støynivå. Dette skal dokumentes som en del av tilbudet.

Generelt skal HMS vektlegges i alle faser av leveransen.

 

7 Sluttdokumentasjon og overtagelse av pumpestasjon.

 

Overordenede krav til Teknisk drift sine retningslinjer
Språk
 • All sluttdokumentasjon skal være på norsk. Eventuelle avvik skal avklares med Teknisk drift avdeling for vannverk/renseanlegg
Format
 • Sluttdokumentasjonene skal leveres digitalt til nedlastning zipfil
 • I tillegg skal all sluttdokumentasjonene på leveransen leveres på papir – strukturert i 1 stk perm.
 • Sluttdokumentasjonene skal være avgrenset til faktisk leveranse.
 • Sluttdokumentasjonen skal være inndelt i mapper/hovedkapitler som angitt i punktene 1 til 15 nedenfor.
Innmålinger
 • Alle innmålinger skal være foretatt med GPS eller totalstasjon i referansesystemet EUREF89, sone 32 høydereferansesystem NN2000. 
 • Innmålingen skal være foretatt etter kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata.
Innleveringsfrist
 • Sluttdokumentasjonene skal leveres inn senest 3 uker før overtakelse av anlegget. Denne leveransen skal være en komplett leveranse av all sluttdokumentasjon. Eventuelle tidligere innlevert delleveranser av sluttdokumentasjon skal gjentas.
 • Ved delovertakelse av anleggsdeler skal sluttdokumentasjonen for det anlegget som skal overtas foreligge 3 uker før delovertakelse.
 • Ved ibrukstakelse av anleggsdeler før overtakelse skal omfanget av delleveranse sluttdokumentasjon, og tidspunkt for denne delleveransen, avklares med teknisk drift avdeling for vannverk og renseanlegg
Mottaker i kommunen
 1. For prosjekter hvor Ringsaker kommune teknisk drift er byggherre, skal sluttdokumentasjon overlevers til prosjektleder
 2. Sluttdokumentasjon som gjelder øvrige prosjekter hvor kommunen IKKE er byggherre skal leveres til Teknisk drift, avdeling for vannverk/ renseanlegg ved avdelingsleder.

Kontorsted; Brumunddal – Strandsagvegen 51

Epost; Teknisk@ringsaker.kommune.no

 

Innlevering av FDV før overtagelse skal som et minium innholde det som etterspørres i punktene nedenfor, men er ikke begrenset til dette dersom anleggets omfang og art gjør at det er behov for ytteligere data knyttet til fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget

1

Overordnet beskrivelse av anlegget

 • Kort beskrivende tekst som angir anleggets innhold, omfang og beliggenheten
 • Eventuelt fulgt av en plantegning eller snittegning eller kartskisse.

2

Entr.-og leverandøropplysninger  

 • Navn og kontaktinformasjon på Entreprenør, underentreprenører og leverandører

3

Egenskapsdata

 • Sammenstilling av de enkelte deler i leveransen. Dvs. byggdokumentasjon og teknisk utstyr.
4

Bildedokumentasjon

 • Bilder i JPG eller TIF - format
 • Navn på bildene som angir hva/hvor som vises på bilde. 
 • Bildedokumentasjon av monterings- og bygge prosessen.
 • Bilder av anleggsdeler som siden fylles ned
5

Som bygget tegninger

 • Leveranse av som bygget tegninger av hele leveransen
 • Som bygget tegning i 3D
 • Modell for 3D visning av stasjonen i programvare med gratisversjon
6

Kontrollresultater

 • Røntkenfotografering av sveiseskjøter
7

Erklæringer/sertifikater

 • Sertifisering av traverskran
 • Kalibereringssertifikat for levert vannmåler
8

Produktdatablader

 • Produktdatablad på alt teknisk utstyr
 • Produktdatablad på overflatebehandlinger
9

Monteringsanvisninger

 • Monteringsanvisning på aktuelt utstyr
10 Drift-/vedlikehold-/skjøtsel-/HMS- instruks og evt. kontrollskjemaer, reservedelsliste
 • Fullt drifts- og vedlikeholdsplan for aktuelt teknisk utstyr
 • Alle funksjoner skal prøves før overtagelse og være i samsvar med avtaledokumentet.
11

Opplæring

 • Opplæring/gjennomgang av driftspersonell på teknisk utstyr
12

Serviceavtaler

 • Vurdere behov for serviceavtale ut fra levert utstyr, avklares med Teknisk drift»
13

Tinglyste rettigheter

 • Vegrettighet, vilkår
 • Brøyteavtale
 • Vedlikeholdsavtale med vegeier/grunneier
 • Grunneieravtaler
14 Avfallsplan, miljøkrav
 • Avfallsplan for sanerte anlegg går konkurransegrunnlaget.
 • Miljøsaneringsplan for sanert anlegg
15

Ferdigattest

 • Ferdigattest på levert anlegg
 • Evt midlertidig brukstillatelse
Avvik Avvik, feil og mangler i hht til denne kravspesifikasjonen som oppdages i anleggsfasen, ved overtagelse eller i garantitiden vil registreres i Teknisk Drift sitt kvalitetssystem og oversendes elektronisk til leverandør for behandling innen oppgitt frist.

Henvisninger: 

 • VA-norm for Ringsaker kommune, med krav til innmåling.
 • Norsk Vann rapport 153/2007 Norm for symboler i driftskontrollsystem for VA-sektoren
 • Norsk Vann rapport 154/2007 Norm for TAG-koding i VA-anlegg
 • Norsk Vann rapport 155/2007 Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter

Vedlegg/Eksempler: