Kravspesifikasjon for prosjektering av høydebasseng vann - Teknisk drift v. 1.7

Logo_RK.png

 

Eier Re-leder Teknisk Drift, Elin Rønningen Hekne
Avdeling Vannverk renseanlegg

 


1 Forord

Teknisk drift har ansvar for utbygging av kommunaltekniske anlegg som blant annet omfatter høydebasseng. Retningslinjene skal være et hjelpemiddel for å ivareta kvalitet og pris på det ferdige produkt, samt forhold vedrørende helse, miljø og sikkerhet (HMS) for driftspersonell, tekniske funksjoner og en optimal anbudsbeskrivelse. 

 

2 Generelt

 1. Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og krever i den forbindelse også avklaring mht plangrunnlaget.
 2. De prosjekterende og utførende er ansvarlig for at relevante krav i teknisk forskrift er ivaretatt i tiltaket. Det vises særlig til krav i forskriftenes kapittel 7, 9, 10, 14 og 15
 3. Valg mellom prefabrikkert og plassbygd høydebasseng går fram av teknisk beskrivelse. Bestemmende for dette valget er størrelse på overbygg, bassengvolum pumpekapasitet, rør- og elektroinstallasjoner. 
 4.  Arrangementstegninger som viser friareal skal gå fram av teknisk beskrivelse.Volumer og kapasiteter til bassenget går fram av teknisk beskrivelse

 

 3 Bygg 

 

Basseng

 

 1. Bassenget skal være inndelt i 2 kammer, som kan drives uavhengig av hverandre. Under normaldrift utnyttes begge kammer.
 2. Hvert kammer skal utstyres med innløp, utløp, tappeløp og nødoverløp med tilhørende avstengningsventiler og nødvendige tilbakeslagsventiler. 
 3. Mellom de 2 kamrene skal det være forbindelsesrør/luke med avstengningsmuligheter like i overkant av bunnplate og like under maks vannspeil.
 4. Innløp og utløp skal plasseres slik at det oppnås god gjennomstrømning og utskifting av vannet i bassenget. Utløp skal plasseres 20 cm over topp bunnplate med 30 – 45 graders bend oppover for å unngå innsug av evt. sedimentert materiale.
 5. Rørarrangementet skal utstyres med innbyggingsstykker slik at det kan foretas enkel montering og demontering.
 6. Bunnen i bassengene skal støpes/pusses med fall mot utløpssump/renne med tappeløp. Fall på bunnplate skal være min. 1:100. Utløpssump/renne utformes og plasseres slik at det oppnås en effektiv fjerning av vann og partikler fra hele bunnen av bassengkammeret. 
 7. Adkomsten til bassengets 2 kammer skal skje fra ventilkammeret eller tilliggende rom. Det skal også være adkomst via  luke som normalt står under trykk. Luken skal legge til rette for enkel adkomst av personell og utstyr. Luken skal være 900x900 mm 
 8. Adkomsten til kamrene skal skje gjennom en mannluke som har klaring ned til høyeste mulige vannspeil (overløp). For nedstigning i kamrene skal det monteres en leide med ryggbøyle og bolter i rustfritt materiale eller sjøvannsbestandig aluminium. Mannluke skal ha kant som hindrer innrenning av fremmedvann til bassengene. 
 9. Nedstigningsluker e skal være i sjøvannsbestandig aluminium. Det skal være tetting mellom lukekant og lokk for å hindre innlekk. Luker skal være låsbare med hengelås.
 10. Avledning av takvann tillates ikke ført gjennom bassengets bassengkammer. 
 11. Det skal være utvendig dreneringsledninger rundt bassengets såle, for bortleding av drensvann. Dette kobles til kommunens overvannsledning (hvis mulig).
 12. Bassenget skal isoleres i tilstrekkelig grad til å unngå at vannet fryser selv om vannutskiftingen er lav (krav om min 10 døgns oppholdstid med en inngående vanntemperatur på 3 grader). Materialvalg og utforming skal for øvrig være slik at man er sikret mot kondens på utvendige bassengoverflater eller i isolasjons- og kledningsmateriale.
 13. Innvendige bassengflater i kontakt med vann skal ha en materialsammensetning som er slik at overflaten i minimal grad tæres eller korroderes av vannet. Overflatematerialet skal heller ikke avgi helseskadelige stoffer i målbare konsentrasjoner. I tillegg skal alle overflater i kontakt med vannet ha en glatt, jevn og porefri flate som er lett å rengjøre. Leverandør skal beskrive i tilbudet hvordan overflaten gjøres porefri.
 14. Lufting av basseng føres inn i ventilkammer. Luftingen sikres mot insekter og skadedyr.
 15. Ved lukene til begge kammer skal det være ledningsopplegg og påkoblingsstusser (1,5” Norkobling) for uttak av vann til rengjøring av kamrene. Spyleslangen skal rekke over hele kammeret. Inkludert i leveransen skal være spyleslange med kupling, strålespiss med avstengningsventil og slangehylle (trommel).
 16. I alle bassengkammer skal det monteres stavfølere for sikring mot oversvømmelse dersom overløpet skulle være tett. 
 17. Det skal være mulighet for fylling av basseng med tankbil. Påkobling til tankbil skal være i en låst kasse på utvendig vegg. Fylling av basseng skal kunne skje uten pumpe. I de tilfeller hvor fylling av basseng på grunn av bassengets utforming/beliggenhet krever pumpe, skal det monteres egen pumpe for dette. 

 

 Ventilkammer

 1. Bæresystem dimensjoneres ut fra belastning, byggets form og stedlige forhold.
 2. Innvendig kledning skal være vaskbar og vannavstøtende i lyse farger. Den må tåle spyling. Alt listverk skal være lakkert.
 3. Montere gulv sluk. Gulv i ventilkammer skal ha fall mot sluk.
 4. Ventilkammeret skal utstyres med tilstrekkelig demisjonert avfuktingsanlegg for å hindre kondens. Avfuktingsanlegg skal leveres med hydrostat.
 5. På utgående samleledning fra bassenget skal det monteres elektromagnetisk mengdemåler. Denne skal leveres som splittet versjon (Elektronikk på vegg eller i skap). Signal fra måleren legges frem til rekkeklemmer i skap.
 6. På samleledninger for inn- og utløp skal det monteres stusser for uttak av vannprøver. På innløpsledningen skal det monters stuss for klordosering. Alle stusser skal utstyres med kuleventil.
 7. Det skal monteres trykkøkningspumpe med kapasitet på ca. 3 l/s mot 50 mvs til rengjøring av bassengene. Pumpa skal betjenes manuelt. Hvis det er trykkøkningspumper i stasjonen tas vann fra disse.
 8. For alle basseng skal det monteres nivåtransmittere for overvåkning av nivået i bassengene. Nivåtransmitterne inngår i styringen av høydebassenget og eventuelt tilhørende trykkøkere. 

 

Tak

 1. Bæresystem dimensjoneres ut fra belastning, byggets form og stedlige forhold.
 2. Shingel brukes til taktekking, alternativt vurderes dette ut fra stedlige forhold.
 3. Isolasjon mineralull A 15 cm eller tilsvarende.
 4. Innvendig kledning skal være spylesikker og med lyse farger. Listverk skal være lakkert.
 5. Det skal benyttes saltak dersom annet ikke er spesifisert.

 

Vegger

 1. Bæresystem dimensjoneres ut fra gjeldende TEK.
 2. Som utvendig kledning velges ferdig overflatebehandlet tømmermannspanel, alternativt vurdering ut fra stedlige forhold.
 3. Isolasjon etter gjeldende TEK.  
 4. Innvendige flater lik tak.
 5. Døren skal plasseres på byggets gavlvegg som er vendt mot adkomst/parkering. Dør skal være utført i galvanisert stål, lysåpning på min. 925 x 1976 mm, etter at dør er montert. Lysåpning i dør må være tilstrekkelig til at alt utstyr som er i stasjonen lar seg transportere ut av bygget. Det er tilbyders ansvar å levere dør med tilstrekkelig lysåpning. Dør skal tilfredsstille minimum sikkerhetsklasse 3 ihht. NS-1627.
 6. Lysåpning i overnevnte dør må være tilstrekkelig til at alt utstyr i stasjonen lar seg skifte gjennom døren.
 7. Behov for vindu vurderes av Ringsaker kommune.
 8. Lydisolering vurderes ut fra stedlige forhold.
 9. Utvendige ståldører med motorlås:

 • Klargjort for adgangskontroll med kabel i dørblad og sidefelt med karmoverføring som rekker 5 meter over karm, gjelder både dørblad og sidefelt.
 • Leveres uten dørpumpe el. dørautomatikk, men klargjøres for dette hvis behov.
 • Forberedes for sluttstykke EA 342 i sidefelt.
 • Forberedes for motorlås EL 572 i dør.
 • Sikkerhetslåskasse plasseres over hoved lås og det skal brukes ASSA 411 i dør og med tilhørende sluttstykke i sidefelt.
 • Leveres uten sylindere.
 • Eventuelt sidefelt leveres uten panikkbeslag og koordinatorer, men leveres med fastskåte.

Gulv

 1. Bæresystem dimensjoneres ut fra gjendende TEK.
 2. Materiale, epoxybelagt betong dekke, alternativt GUP dekke. Plassbygd stasjon skal ha betong dekke.                               
 3. Markisolasjon, min. 80 mm x 120 cm der kum isolasjon ikke benyttes. 
 4. Hengslet nedfelt luke med fallsikringsrist. Både fallsikringsrist og luke skal kunne sikres i åpen posisjon. Luke må sikres mot fall i retning dør, el-skap og vask. 
 5. Gulv med fall mot sluk.
 6. Sklisikring over alt, også på luker

 

Heiseanordning

 1. Bjelke m/løpekatt for aktuell taljelast skal plasseres sentrisk over pumper. Som tillegg skal det tilbys uttrekkbar taljebane gjennom dør (der dette er mulig). Senter løft skal ligge min. 0,5 meter utenfor yttervegg. Uttrekkbar taljebane skal utføres med løpekatter.
 2. Behov for håndkjetting talje eller elektrotalje  er angitt i teknisk beskrivelse.  
 3. Heiseanordningen sertifiseres og nødvendig dokumentasjon skal foreligge ved overlevering av stasjonen.
 4. Sertifikater skal henge på vegg i stasjon.      

 

Varme og ventilasjon

 1. Det skal benyttes elektriske varmeovn(er), ribberørsovn eller vifteovn med IP-klasse minimum 65. Effekten på varmeovnene skal være tilstrekkelig til at ventilasjonsanlegget kan gå på minimumskapasitet. I tillegg skal det være tilstrekkelig effekt til å varme bygget til 16 oC uavhengig av utetempersatur.
 2. Det må sikres nok varme ved bruk av elektriske rør- eller skipsovner.

Det skal leveres luftavfukter (kondensasjons avfukter) med tilstrekkelig kapasitet.

Sanitærinstallasjoner og øvrig utstyr

 1. Rustfri utslagsvask. Avløp fra vask skal kobles sammen med avløp fra sluk.
 2. Gjennomstrømningsbereder til varmtvann.
 3. Reduksjonsventil på vanntilførsel dersom trykket overstiger 6 bar.
 4. Nødvendig lengde fleksibel spyleslange med 3/4” strålespiss m/kulekran og stengeventil.
 5. Såpedispenser, desinfeksjonsmiddel og tørkerullholder leveres av byggherre.
 6. Papirkurv.
 7. Klesknagg.
 8. Skrivehylle i vannbestandig materiale med glatt overflate. Inkl. skuff for oppbevaring av dokumenter.
 9. Det skal være mulighet for øyeskylling

 

4 Maskinutrustning

Hvis det er trykkøkningspumper i ventilkammeret gjelder retningslinjene for prosjektering av pumpestasjon vann 

        

5 Elektro- og styringsanlegg

 

Generelt

 1. Alle installasjoner skal leveres i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og sikkerhetsforskriftene.
 2. Overlastvern og måler skal være installert i el-skap ved leveransen av trykkøkningsstasjonen. Type overbelastingsvern avklares mellom leverandør og stedlig energiverk. 
 3. Det skal være jordfeilbryter med jordfeilvarsling på alle kurser unntatt der utkobling fører til driftsstans. Dette gjelder minimum alle pumpekurser og styrestrømkurser. Det skal avklares med stedlig energiverk hva som godkjennes. .
 4. Det skal avsettes plass for el-skap med fri plass foran skap på min. 1 meter. Dette gjelder i hele skapbredden.
 5. Ved behov for kabelbruer skal disse gå rett opp til tak og bort til vegg. 
 6. I alle 230V anlegg skal det monteres 1 stk. sikring 2PB10 for 230V styrestrøm og 1 stk. sikring 2PC10for PLS. I anlegg med 400V IT eller TN strømforsyning skal det benyttes skilletransformator 400/230A felles for begge styrestrømkurser med foran koblet sikring 2PC16.

 

Elektro skap

 1.  Automatikkskap skal leveres ferdig innmontert i overbygg. Gulvskap skal monteres på egen sokkel. Skapet i ventilkammer skal monteres på en sokkel på 20 cm. Skap i overbygg skal ha en sokkel på 10 cm. 
 2. Skap skal være ferdig internt koblet med lys, nødvendige rekkeklemmer og nipler. Reservenipler skal tettes.
 3. Det skal ikke være ”løse” nøkler for å åpne el-skap. Nøkler festes på skap.
 4. Skapet skal være i brenn lakkert stål med minimum IP54. Ventilasjon av skap dimensjoneres ut ifra behov fra frekvensomformere og annet utstyr som genererer varme. 
 5. Det skal avsettes plass for innmontering av PLS for styring og driftsovervåking. Fri plass skal være minimum H = 500 mm B = 600 mm. 
 6. Hovedfordeling skal ha kombivern eller overbelastingsverntilpasset E-verkets oppgitte kortslutningsstrømmer, strømmåler, overspenningsvern, nødvendige startapparater for anlegget, brytere og lamper i henhold til påfølgende beskrivelse og 25 % reserve plass for senere utvidelser.
 7. I skapdør skal det for alle motordrifter monteres en bryter M-0-A, rød lampe for feil, grønn lampe for drift. Alle pumper skal ha analog visning av ampere (fra frekvensomformer). Pumpene skal i tillegg ha temperaturvakt som må resettes lokalt for å gjenoppta drift. 

Videre skal det på skapdør monteres:

 • Tilknytningspunkt for at mobile enheter eller PC kan brukes som visninspanel
 • En sort impulsbryter for alarm- og lampe test mot driftsovervåkningsanlegget. 
 • En blå impulsbryter for felles reset av alarmer og feil. Bryteren blinker når feil må rettes. Lyser fast når den kan resettes.
 • En rød signallampe for (felles) alarmer, lampen skal ha fast lys.
 • En rød signallampe for frostvakt.
 • Alle signaler fra brytere, kvitteringer fra startapparat og vern skal være potensialfrie og enten kobles direkte til PLS eller legges fram til rekkeklemmer for styring/driftsovervåking. 
 • Det skal monteres rekkeklemmer for alle signallamper og endebrytere. 
 • Alle signaler fra brytere, kvitteringer fra startapparat og vern skal være potensialfrie og enten kobles direkte til PLS eller legges fram til rekkeklemmer for styring/driftsovervåking. 
 • Det skal monteres rekkeklemmer for alle signallamper og endebrytere. 

Følgende signalering skal inngå:

Pumper:

I:

 •  Auto-posisjon på vender
 •  Manuell-posisjon på vender
 •  Motorvern utslått/feil på frekvensomformer (frekv.omf. med profibus)
 • Temperaturfeil
 •  Jordfeil (dersom jordfeilvarsler)
 •  Analog inngang ampere fra frekv.omformer (frekv.omf. med profibus)

U:

 • Start/stopp pumpe
 • Driftslampe
 • Feillampe
 • Analogsignal til omformer (frekv.omf. med profibus)

Generelt:

I:

 • Temperaturføler overbygg
 • Vanntrykk inngangstrykk 
 • Vanntrykk utgangstrykk 
 • Vanntrykk til lokal trykksone
 • Mengdemåler puls
 • Mengdemåler analog verdi
 •  InnbruddsalarmImpulsbryter lampe test
 • Impulsbryter for reset/kvittering alarm med lampe, Lampen lyser fast når reset OK, blinker når feil må rettes
 • Jordfeil (dersom jordfeilvarsler)
 • Nettfeil
 • Feil på 24 V DC
 • Impulsbryter start varme
 • Nivåmåler i alle basseng
 • Fuktføler for gulv  U:
 • Varmeovn av/på
 • Utlys av/på
 • Inne lys og av/på (bevegelse. manuell, av, auto)
 • basseng lys (av- på)
 • Ventilasjonsvifte full hastighet
 • Felles alarm til alarmlampe
 • Frostvakt – blokkere ventilasjonsvifte
 • Reset frekvensomformere (frekv.omf. med profibus)
 • Sabotasjefeil fra innbruddsalarm
 • Det skal være en enkel jordet stikkontakt i tavle til maksimum PC 2PC6A.
 • Det skal være kursoversikt i skapet​ 

 

Elektroinstallasjon

Lys

Det skal leveres og monteres vandalsikker utelampe som styres av fotocelle,   lysbryter ved inngangsdør. Utelys skal ha testbryter slik at det kan utføres en enkel  funksjonskontroll i dagslys. I overbygg monteres lysrørarmatur med tilstrekkelig  belysning tilsvarende arbeidsrom. I basseng monteres halogenlampe med  stikk/støpsel over gulv i overbygg. Lysarmaturer i over-/underbygg skal ha felles  bryter  ved inngangsdør.

 

Stikkontakter

For service skal det leveres og monteres 1 stk. stikkontakt dobbel 2/16A+j og 1 stk.    stikkontakt 3/16A+j. I tillegg kommer 2 stk. enkle stikkontakter 2/16A+j for bereder og luftavfukter. 

Varme

Det skal leveres ribberørsovner, skipsovner eller varmevifte. Uavhengig temperaturstyring med termostat. Varmeeffekt skal være tilpasset overbygget. Utgang  på PLS skal bryte varme.

Ventilasjon

 Det vises til kapittel om varme og ventilasjon

Løfteutstyr

Det vises til kapittel om heiseanordning

 

 Opplegg for drift

Generelt

Det skal benyttes kabel type PFSK (skjermet kabel) for alle analoge signaler. Det skal benyttes skjermet kabel for alle frekvensdrifter (helt fram til frekvensomformer). 

Alle kabler og komponenter som inngår i de respektive leveranser skal merkes med syrefaste merkeskilt

Pumper/motorer

For pumper uten frekvensomformer skal det monteres servicebryter dersom avstanden til el-skap tilsier det. Kabler skal ikke festes til gulv på grunn av renhold etc.

Automatisering

Funksjonsbeskrivelse og IO-liste utarbeides i samarbeid mellom pumpestasjonsleverandør, maskinleverandør og Ringsaker kommune. Ringsaker kommune har standard for dette som må tilpasses utstyrets behov.

Ringsaker kommune bruker denne i bestilling av styring og fjernovervåkning hos sin automatiseringsleverandør. Det fysiske utstyret sendes tavleleverandør for innmontering i tavle.

 

6 Helse, Miljø og Sikkerhet 

HMS ligger innbakt i kravene under alle punkter i dette dokument. Det er likevel noen generelle krav som listes opp her:

 1. Stasjonen skal gjennomført merkes etter standard gitt av Norsk vann.
 2. Det skal monteres selvlysende rømningskilt på innsiden av inngangsdør.  Det skal unngås kanter i skalle/snublehøyde både utvendig og innvend
 3. Rørføringer og kabler skal i størst mulig grad legges slik at de ikke er til hinder i stasjonen. 
 4. Ved valg av utstyr skal det legges vekt på støynivå. Dette skal dokumenter som en del av tilbudet.

Generelt skal sikkerhet, helse og arbeids og arbeidsmiljø (HMS) vektlegges. Dette  gjelder gjennomføring av leveransen og framtidig drift av stasjonen.

 

7 Sluttdokumentasjon og overtagelse av høydebasseng vann

 

Overordenede krav til Teknisk drift sine retningslinjer
Språk
 • All sluttdokumentasjon skal være på norsk. Eventuelle avvik skal avklares med Teknisk drift avdeling for vannverk/renseanlegg
Format
 • Sluttdokumentasjonene skal leveres digitalt til nedlastning zipfil
 • I tillegg skal all sluttdokumentasjonene på leveransen leveres på papir – strukturert i 1 stk perm.
 • Sluttdokumentasjonene skal være avgrenset til faktisk leveranse.
 • Sluttdokumentasjonen skal være inndelt i mapper/hovedkapitler som angitt i punktene 1 til 15 nedenfor.
Innmålinger
 • Alle innmålinger skal være foretatt med GPS eller totalstasjon i referansesystemet EUREF89, sone 32 høydereferansesystem NN2000. 
 • Innmålingen skal være foretatt etter kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata.
Innleveringsfrist
 • Sluttdokumentasjonene skal leveres inn senest 3 uker før overtakelse av anlegget. Denne leveransen skal være en komplett leveranse av all sluttdokumentasjon. Eventuelle tidligere innlevert delleveranser av sluttdokumentasjon skal gjentas.
 • Ved delovertakelse av anleggsdeler skal sluttdokumentasjonen for det anlegget som skal overtas foreligge 3 uker før delovertakelse.
 • Ved ibrukstakelse av anleggsdeler før overtakelse skal omfanget av delleveranse sluttdokumentasjon, og tidspunkt for denne delleveransen, avklares med teknisk drift avdeling for vannverk og renseanlegg
Mottaker i kommunen
 1. For prosjekter hvor Ringsaker kommune teknisk drift er byggherre, skal sluttdokumentasjon overlevers til prosjektleder
 2. Sluttdokumentasjon som gjelder øvrige prosjekter hvor kommunen IKKE er byggherre skal leveres til Teknisk drift, avdeling for vannverk/ renseanlegg ved avdelingsleder.

Kontorsted; Brumunddal – Strandsagvegen 51

Epost; Teknisk@ringsaker.kommune.no

 

Innlevering av FDV før overtagelse skal som et minium innholde det som etterspørres i punktene nedenfor, men er ikke begrenset til dette dersom anleggets omfang og art gjør at det er behov for ytteligere data knyttet til fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget

1

Overordnet beskrivelse av anlegget

 • Kort beskrivende tekst som angir anleggets innhold, omfang og beliggenheten
 • Eventuelt fulgt av en plantegning eller snittegning eller kartskisse.

2

Entr.-og leverandøropplysninger  

 • Navn og kontaktinformasjon på Entreprenør, underentreprenører og leverandører

3

Egenskapsdata

 • Sammenstilling av de enkelte deler i leveransen. Dvs. byggdokumentasjon og teknisk utstyr.
4

Bildedokumentasjon

 • Bilder i JPG eller TIF - format
 • Navn på bildene som angir hva/hvor som vises på bilde. 
 • Bildedokumentasjon av monterings- og bygge prosessen.
 • Bilder av anleggsdeler som siden fylles ned
5

Som bygget tegninger

 • Leveranse av som bygget tegninger av hele leveransen
 • Som bygget tegning i 3D
 • Modell for 3D visning av stasjonen i programvare med gratisversjon
6

Kontrollresultater

 • Røntkenfotografering av sveiseskjøter
 • Heiseanordningen skal sertifiseres og nødvendig dokumentasjons skal foreligge ved overlevering av stasjonen. Dokumentasjon for automatisering besørges av automatiseringsleverandør. 
7

Erklæringer/sertifikater

 • Sertifisering av traverskran
 • Kalibereringssertifikat for levert vannmåler
8

Produktdatablader

 • Produktdatablad på alt teknisk utstyr
 • Produktdatablad på overflatebehandlinger
9

Monteringsanvisninger

 • Monteringsanvisning på aktuelt utstyr
10 Drift-/vedlikehold-/skjøtsel-/HMS- instruks og evt. kontrollskjemaer, reservedelsliste
 • Fullt drifts- og vedlikeholdsplan for aktuelt teknisk utstyr
 • FDV dokumentasjon og reservedelslister samt tekniske beskrivelser ventiler, automatikk og annet utstyr skal være levert før overtagelsen av stasjonen.
 •  Alle funksjoner skal prøves før overtagelse og være i samsvar med avtaledokumentet.
 •  Før overtagelse skjer skal anlegget være grundig rengjort. Alle materialrester  og støv skal være fjernet innvendig i basseng og ventilhuset. Bassenget og ventilhuset skal deretter spyles rent med høytrykkspyler. Før overtagelse vil skje skal det legges frem dokumentasjon på at vann kamrene er tetthetsprøvd etter nærmere omforent prosedyre. 
 • Bassengene skal desinfiseres før overtagelse.
11

Opplæring

 • Opplæring/gjennomgang av driftspersonell på teknisk utstyr
12

Serviceavtaler

 • Vurdere behov for serviceavtale ut fra levert utstyr, avklares med Teknisk drift»
13

Tinglyste rettigheter

 • Vegrettighet, vilkår
 • Brøyteavtale
 • Vedlikeholdsavtale med vegeier/grunneier
 • Grunneieravtaler
14 Avfallsplan, miljøkrav
 • Avfallsplan for sanerte anlegg går inn i konkurransegrunnlaget. 
 • Miljøsaneringsplan for sanert anlegg
15

Ferdigattest

 • Ferdigattest på levert anlegg
 • Evt midlertidig brukstillatelse
Avvik Avvik, feil og mangler i hht til denne kravspesifikasjonen som oppdages i anleggsfasen, ved overtagelse eller i garantitiden vil registreres i Teknisk Drift sitt kvalitetssystem og oversendes elektronisk til leverandør for behandling innen oppgitt frist.

Henvisninger: 

 • VA-norm for Ringsaker kommune, med krav til innmåling.
 • Norsk Vann rapport 181/2011 Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng
 • Norsk Vann rapport 153/2007 Norm for symboler i driftskontrollsystem for VA-sektoren
 • Norsk Vann rapport 154/2007 Norm for TAG-koding i VA-anlegg
 • Norsk Vann rapport 155/2007 Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter

Vedlegg/Eksempler: